Published by – Goutam Kumar Jena
Category - Religion, Ethics , Spirituality & New Age & Subcategory - Brahmakumari Murali
Summary - Satya Shree Trimurti Shiv Bhagawanubach Shrimad Bhagawat Geeta for July 2017 ( Daily Murali - Brahmakumaris - Magic Flute )
Who can see this article:- All
Your last visit to this page was @ 2018-04-04 13:57:02
Create/ Participate in Quiz Test
See results
Show/ Hide Table of Content of This Article
See All pages in a SinglePage View
A
Article Rating
Participate in Rating,
See Result
Achieved( Rate%:- NA, Grade:- -- )
B Quiz( Create, Edit, Delete )
Participate in Quiz,
See Result
Created/ Edited Time:- 02-08-2017 18:14:38
C Survey( Create, Edit, Delete) Participate in Survey, See Result Created Time:-
D
Page No Photo Page Name Count of Characters Date of Last Creation/Edit
1 Image 1st July 2017 1367 2017-08-02 18:14:38
2 Image 2nd July 2017 2422 2017-08-02 18:14:38
3 Image 3rd July 2017 1641 2017-08-02 18:14:38
4 Image 4th July 2017 1501 2017-08-02 18:14:38
5 Image 5th July 2017 1306 2017-08-02 18:14:38
6 Image 6th july 2017 1601 2017-08-02 18:14:38
7 Image 7th July 2017 1635 2017-08-02 18:14:38
8 Image Murali Dtd 8th July 2017 1332 2017-08-02 18:14:38
9 Image Murali 9th July 2017 2673 2017-08-02 18:14:38
10 Image Murali 10th July 2017 1461 2017-08-02 18:14:38
11 Image Murali 11th July 2017 1541 2017-08-02 18:14:38
12 Image Murali 12th July 2017 1666 2017-08-02 18:14:38
13 Image Murali 13th July 2017 1712 2017-08-02 18:14:38
14 Image Murali 14th July 2017 1458 2017-08-02 18:14:38
15 Image Murali 15th July 2017 1375 2017-08-02 18:14:38
16 Image Murali 16th July 2017 882 2017-08-02 18:14:38
17 Image Murali 17th July 2017 1595 2017-08-02 18:14:38
18 Image Murali 18th July 2017 1734 2017-08-02 18:14:38
19 Image Murali 19th July 2017 1516 2017-08-02 18:14:38
20 Image Murali 20th July 2017 1465 2017-08-02 18:14:38
21 Image Murali 21th July 2017 1547 2017-08-02 18:14:38
22 Image Murali 22th July 2017 1411 2017-08-02 18:14:38
23 Image Murali 23th July 2017 2709 2017-08-02 18:14:38
24 Image Murali 24th July 2017 1549 2017-08-02 18:14:38
25 Image Murali 25th July 2017 1534 2017-08-02 18:14:38
26 Image Murali 26th July 2017 1492 2017-08-02 18:14:38
27 Image Murali 27th July 2017 2337 2017-08-02 18:14:38
28 Image Murali 28th July 2017 1546 2017-08-02 18:14:38
29 Image Murali 29th July 2017 1482 2017-08-02 18:14:38
30 Image Murali 30th July 2017 2140 2017-08-02 18:14:38
31 Image Murali 31th July 2017 1633 2017-08-02 18:14:38
Article Image
Details ( Page:- 1st July 2017 )

Mithe bacche - Shiv baba ki number one shrimat hai kisavere-savere ooth mujh Baap ko yaad karo to tumhara beda paar ho jayega.

Q- Udarchitt baccho ki nishaani kya hogi?

A- Baap auro ka bhi kalyan karte rahenge. Daan karne ka soukhoga. Is samay jo daan karte hain unhe he punya milta hai.

2- Udarchitt baccheBholanath baba jaise frank dil honge. Way yagyan me Dadhichi rooshi mishalhaddiyan denge.

Dharna ke liye mukhya saar

1) Ek Baap se sachcha-sachcha love rakhna hai. Kaliyugipatit sambandho se buddhi yog hata dena hai. Is poorani duniya se behad kabairagya rakhna hai.

2) Hum saarey biswa me luckiest bacche hain, jo Baap sebarsha lete hain, isi nashe me rehna hai. Frank dil banna hai.

Vardaan- Parakhne ki shakti dwara kusang wa byarth sang se bachnewale shaktishali aatma bhava.

Explain---Kai bacche kusang arthat burey sang se tobach jaate hain lekin byarth sang se prabhavit ho jaate hain, kyunki byarthbaatein ramanik aur bahaar se akarshit karne wali hoti hai isiliye Bapdada kishiksha hai - na byarth suno, na byarth bolo, na byarth karo, na byarth dekho,na byarth socho. Aise shaktishali bano jo Baap ke sivaye aur koi bhi sang karang prabhavit na kare. Parakhne ki shakti dwara kharab wa byarth sang ko pehlese he parakhkar parivartan kar do- tab kahenge shaktishali aatma.

Slogan - - Sada halkepan ka anubhav karna hai to baalak aurmaalikpan ka balance rakho.
End of Page